Bài giảng Chúa Nhật 34 Thường Niên A – Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ (Nt Đức Bà, 20.11.2005)

 

Bài giảng Chúa Nhật 34 Thường Niên A – Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ (Nhà thờ Đức Bà, 20.11.2005)

Jesus_Christ_King

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm