Bài giảng Chúa Nhật 29 Thường Niên A (Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, năm 1999)

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

render-unto-caesar1