Audio Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật: Tuần XXIII TN – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Audio Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật: Tuần XXIII TN – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. (1/3)

Audio Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật: Tuần XXIII TN – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. (2/3)

Audio Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật: Tuần XXIII TN – Lm Antôn Nguyễn Cao SiêLS