Audio Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Tuần XIX Thường niên. Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Audio Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Tuần XIX Thường niên (1/3). Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Audio Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Tuần XIX Thường niên (2/3). Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Audio Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Tuần XIX Thường niên (3/3). Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.