Audio bài giảng: Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng, năm B – ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *