✝Họ đạo Chợ Đũi: Bài giảng trong lễ Lòng Chúa Thương Xót – Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài