✝Giáo xứ Phú Hạnh: Bài giảng Chúa nhật Tuần XXVI Thường Niên – Linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình