✝Giáo họ Vĩnh Lộc: Bài giảng Chúa nhật Tuần XXIV Thường Niên – Linh mục Giuse Trần Viết Thái